avg-gdpr

Verwerkersovereenkomst SocialBoost Live Chat

Data Pro Statement Versie 1.2. (AVG/GDPR) - 2020 Bestaande uit: Deel 1: Data Pro Statement Deel 2: Standaardclausules voor verwerkingen

Deel 1: Data Pro Statement 1.1. Algemene informatie

SocialBoost (Data Processor) Lambertushof 4, 5461 JA, Veghel, Netherlands Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden via: info@social-boost.nl of +31(0)6 22 57 16 52
Dit document is het Data Pro Statement van SocialBoost en kan aangepast worden om te kunnen voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving die geldt per 25 mei 2020. Dit Data Pro Statement komt tot stand door elektronische aanmelding op een service en dienst van SocialBoost via bijvoorbeeld de website van SocialBoost. De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan en laten wij toetsen om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen of op onze website.
De SocialBoost services en diensten zijn het gedeelte op de website van SocialBoost dat exclusief voor Opdrachtgever (de klant) van SocialBoost beschikbaar is, ook wel “het SocialBoost account”.
SocialBoost is “Unified messaging”. Opdrachtgever (de klant) hebben toegang tot een multi-channel (team)-inbox met daarin de mogelijkheid voor het koppelen of synchroniseren van contactkanalen zoals e-mail, Live Chat. De klant, tevens de verantwoordelijke, kiest bij bestelling zelf welke services en diensten zoals contactkanalen, dus eventueel ook diensten van derden, het toevoegt. Zie https://SocialBoost.nl/product voor de contactkanalen (channels) en de daarbij behorende uitleg en werking. Beoogd gebruik SocialBoost is ontworpen en ingericht om gegevens te verwerken en te synchroniseren voor digitaal berichtenverkeer via Live Chat, E-mail, SMS, etc. Verder heeft SocialBoost een Chatbot die de klant kan helpen met het automatisch beantwoorden van vragen op de diverse contactkanalen en er is een Help Center kanaal. Bij en voor het gebruik van SocialBoost is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met of via de services of diensten door Opdrachtgever (de klant) is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.
Opdrachtgever en hun gebruikers uploaden, versturen en ontvangen, synchroniseren en verwerken zelf hun gegevens en kunnen zelf deze gegevens en documenten wijzigen. Alleen en uitsluitend op verzoek van Opdrachtgever kan SocialBoost deze gegevens wijzigen en verwijderen op de servers van SocialBoost. Bij SocialBoost kiest de klant zelf of hij SocialBoost toegang geeft tot zijn SocialBoost account. Om de Opdrachtgever beter van dienst te kunnen zijn en tevens bij support vragen, kan een geselecteerd aantal SocialBoost support medewerkers, die een SocialBoost geheimhoudingsverklaring hebben getekend, alleen en uitsluitend op verzoek van Opdrachtgever of hun gebruikers bij de gegevens en de account instellingen. Dit alleen, indien in het SocialBoost account van Opdrachtgever, de instelling “Ja, ik geef het SocialBoost-team toegang tot mijn account voor ondersteuning” is aangevinkt. Alleen een eigenaar (beheerder) van het SocialBoost account heeft toegang tot “dat vinkje”
Belangrijk om te weten is dat, afhankelijk van de gekozen services en diensten zoals contactkanalen, er ook derden bij betrokken kunnen zijn. Verwerken en synchroniseren van gegevens met de SocialBoost services en diensten door Opdrachtgever is ter eigen beoordeling door Opdrachtgever. Wanneer een eigenaar (beheerder) van het SocialBoost account services en diensten waaronder contactkanalen van derden koppelt of synchroniseert, kan het zijn dat deze derden data buiten de EU/EER verwerken. Opdrachtgever, tevens de verantwoordelijke, kiest bij bestelling zelf om welke diensten het toevoegt.
SocialBoost werkt samen met derden voor het ondersteunen voor het beheer, beveiligen, monitoren en optimaliseren van de data op onze servers. De hosting van onze servers gebeurt bijvoorbeeld bij een provider welke ISO 27001, ISO 9001, PCI-DSS, NEN 7510 en ISAE 3402 Type I is gecertificeerd. Deze organisaties ondergaan een strenge selectieprocedure, zodat we zeker weten dat ze de vereiste technische expertise hebben en het juiste niveau van beveiliging en privacy kunnen bieden. Daarnaast hebben wij ook een SocialBoost Checklist voor beveiligingsmaatregelen Sub-Processors en -Contractors. Indien de SocialBoost klant dat wenst verstrekken wij op verzoek meer informatie over deze Sub-Processors en -Contractors en hoe deze door ons gebruikt worden en in welke situatie. Subprocessors – infrastructuur en dataopslag Bedrijf Omschrijving Vestigingsland Google, Inc. Cloud Service Provider United States Flexwebhosting Hosting Provider Nederland Subcontractors Flexweb Verantwoordelijk voor het beheer, de optimalisatie, de beveiliging, en de monitoring van de infrastructuur. Nederland Subprocessors – dienstspecifiek Bedrijf Omschrijving Vestigingsland Twilio Verwerking van SMS. United States Nexmo Verwerking van SMS London Plivo Verwerking van SMS United States Mailchimp Verwerking van multiplatform pushberichten. United States Paypal Verwerking van betalingen. Nederland Stripe Verwerking van betalingen. United States Het is aan Opdrachtgever (de SocialBoost klant) ter eigen beoordeling of deze Sub-Processors en -Contractors voldoen aan hun eisen. Zo NIET, adviseren wij de opdrachtgever GEEN gebruik te maken van de SocialBoost diensten. Wij adviseren in die situatie Opdrachtgever om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
Na beëindiging van de overeenkomst met Opdrachtgever verwijdert SocialBoost de gegevens die hij voor Opdrachtgever verwerkt uiterlijk binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Alleen en uitsluitend op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever kan deze periode worden verlengd.

1.2. Beveiligingsbeleid

SocialBoost heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). De data is redundant opgeslagen bij onze Sub-Processor Flexweb, welke ISO (27001, ISO 9001, PCI-DSS, NEN 7510, ISAE 3402 Type I) gecertificeerd is. Er is beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie en is door Sub-Processor Flexweb een 24/7 SLA aangeboden. Het beheer van onze servers zijn alleen via bepaalde IP adressen te benaderen. Wij hebben steekproefsgewijze controle op naleving van het beleid met behulp van een SocialBoost Checklist voor beveiligingsmaatregelen. Uiteraard kijkende naar de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten gebruiken wij encryptie (versleuteling) van digitale bestanden. Alleen na overleg staan wij toe dat Verantwoordelijke audits (bijv. penetration test) laat uitvoeren om vast te stellen of aan alle beveiligingseisen wordt voldaan. Vulnerability en penetration test zijn o.a. gedaan door Theiner ICT (vulnerability/penetration) te Veghel. Alle data van Verantwoordelijke kan in gangbaar formaat geëxporteerd worden vanuit SocialBoost. NOOT: Opdrachtgever stelt alleen persoonsgegevens aan SocialBoost ter beschikking voor verwerking indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

1.3. Datalekprotocol

Indien SocialBoost een datalek ontdekt, zullen wij Opdrachtgever (de klant) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, telefonisch op de hoogte stellen en met een email naar de beheerder van het SocialBoost account, met daarin de volgende informatie: Soort incident. Samenvatting van het incident. Indien bekend en het incident plaatsvond bij een sub-verwerker, de naam van de subverwerker. Indien bekend het minimaal tot maximaal aantal hoeveelheid personen die betrokken zijn. Indien bekend een omschrijving van de groep mensen die betrokken zijn bij de inbreuk. Datum inbreuk, indien bekend tussen (begindatum) en (einddatum), of nog niet bekend. Aard van de inbreuk zoals Lezen, Kopiëren, Veranderen, Verwijderen, Vernietigen, Diefstal, Nog niet bekend, of Anders. Indien bekend om welk type persoonsgegevens het gaat zoals, Telefoonnummers, E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie, Toegangs- of identificatiegegevens, Financiële gegevens, of Onbekend. Indien bekend welke gevolgen de inbreuk kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Daarnaast zullen wij omschrijven welke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen. Data Processor zal Opdrachtgever(de klant) desgewenst ondersteunen bij het meldproces aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Nadrukkelijk geven wij aan dat het wel of niet melden de verantwoordelijkheid blijft van Opdrachtgever. NOOT: Indien Data Processor een actief lek ontdekt, zal deze om schade te voorkomen, eventueel zonder overleg met de beheerder van het SocialBoost account(Verantwoordelijke) en indien mogelijk direct worden gestopt. Het stoppen van het actieve datalek kan zijn door het blokkeren van bepaalde of alle gebruikersaccounts, het verplaatsen van data naar een veilige locatie, het uitschakelen van het systeem, het isoleren van een indringer van buitenaf, het aanpassen van firewall-configuraties, het wijzigen van beheer- en onderhoudswachtwoorden, het installeren van afleidingssystemen, of zelfs het tijdelijk stopzetten van de (web)diensten. Indien het SocialBoost-team onvoldoende in staat is om het lek onder controle te krijgen, schakel wij professionele hulp in.

Deel 2: Standaardclausules voor verwerking

Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden.

Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in de Overeenkomst de volgende betekenis: Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg. Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming. Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever. Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects. Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt. Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.
Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen. Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld. Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens. Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd. Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor.
1. Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten. 2. Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. 3. Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst. 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau. 5. Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen. 6. Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.
Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zo snel mogelijk, zonder onredelijk vertraging maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren via de mail en indien mogelijk ook op het telefoonnummer van de beheerder van het SocialBoost account. Opdrachtgever zorgt er zelf voor dat mailadres en telefoonnummer bereikbaar zijn, functioneren en up-to-date. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met Persoonsgegevens. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene. Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg. Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever. Data Processor zal de Opdrachtgever om goedkeuring vragen voor aanvullende opdrachten. Data Processor zal een schatting van de maximale kosten geven, inclusief benodigde uurtarieven à € 120,-. Goedkeuring van Opdrachtgever wordt gevraagd in geval van voorspelde overschrijding van de maximale kosten.
Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben. Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie. Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen. Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen Opdrachtgever. Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro Statement. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.
Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg. Data Processor kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige. Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst. Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeldt of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens. Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.
Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.